آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تراشيدن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه پوست ميوه يا هر چيز ديگرى را مى‏تراشيد، بيانگر آن است كه شانس و اقبال به شما رو خواهد كرد.

 

www.aradpardaz.com