آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تکه نان

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن نان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان مى‏دهيد، به معناى آن است كه بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.

www.aradpardaz.com