آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گر بودن

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گري در خواب، دليل مال و خواسته بود. اگر در گري خارش كرد و ريم در آن بود، دليل كه مال يابد. اگر ديد بر تن او گر سياه بود دليل كه مال يابد. جابرمغربي گويد: اگر بيند گر داشت و همه از دامن او فروريخت، دليل كه مال جمع كرده را تلف كند.

www.aradpardaz.com