آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يادگاري

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه چيزى را يادگارى گرفته‏ايد، به اين معنا است كه به هدف خود خواهيد رسيد.

اگر خواب ببينيد كه به شخصى يادگار مى‏دهيد، به اين معنا است كه در انجام كارى موفق و پيروز خواهيد بود.

www.aradpardaz.com