آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اردوگاه

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اردوگاه : يك زندگي سالم و طولاني

شما در يك اردوگاه هستيد : دردسرهاي بزرگ در آينده

مانع آن ميشويد كه شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتي خود باشيد.

يك دختر جوان خواب ببيند كه او را به اردوگاه  برده اند : ازدواج

اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزديكي شماست

شما در اردوگاه فقرا هستيد : شانس و شادي

اعضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشكل ميرسد.

ديگران در اردوگاه هستند : اشياءقيمتي را كه فكر ميكرديد گم شده پيدا مي كنيد.

www.aradpardaz.com