آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آکروبات

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آكروباتيست گرفتار حادثه مي شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت .

نمايش آكروباتيسها را تماشا مي كنيد : تا 9 روز هيچ اقدامي نكنيد ، بخصوص مسافرت

شما آكروباتيست هستيد : بد خواهانتان را به نابودي خواهيد كشاند .

www.aradpardaz.com