آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آمونياک

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آمونياك : روابط عشقي شما در بدترين شرايط است .

شما آمونياك داريد : تصادف – يك خطرشما را تهديد مي كند .

آمونياك مي خريد : تحقير و شرمساري

از آمونياك استفاده مي كنيد : با يك دوست مشاجره خواهيد كرد.

www.aradpardaz.com