آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

باز ديد

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما از كسي يا جايي بازديد مي كنيد : درعملي كردن نقشه هايتان با مانع روبرو خواهيد شد .

به ديدن بستگان مي رويد : مورد سوءظن ديگران قرار مي گيريد .

يك دوست به ديدن شما مي آيد: ضرر مالي در كار

يك پزشك شما را عيادت مي كند : از ديگران پيشي مي گيريد .

شما به ديدن دوستان مي رويد : موقعيت شما ابداً خوب نيست .

دوستان متعددي به ديدن شما مي آيند : به زودي خبرهاي خوش دريافت مي كنيد .

شما از ديگران ديدن مي كنيد : يك محكمه در پيش داريد .

ديگران براي كار به ديدن شما مي آيند : غم بزرگي باعث ناراحتي شما خواهد بود .

www.aradpardaz.com