آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برخاستن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

صبح خيلي زود برمي خيزيد : پول فراوان

با طلوع خورشيد بر مي خيزيد : خوشبختي بزرگ

از روي تخت بر مي خيزيد: ناراحتي

از روي زمين بر مي خيزيد : نگراني و غم

از روي صندلي بر مي خيزيد : خبرهاي خوش

از روي نيمكت برمي خيزيد : نامه اي غيره منتظره بدستتان خواهد رسيد .

به اتفاق شخصي كه دوستش داريد بر مي خيزيد: مشاجره

www.aradpardaz.com