آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صداي بم

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

صداي شما موقع حرف زدن بم است : يك مصيبت درپيش است .

صداي شما بعلت سرما خوردگي بم شده : مشكلات بسيار در پيش داريد .

ديگران صداي بم دارند : يك خطر در روابط عشقي.

www.aradpardaz.com