آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گزنگبين

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گزنگبين، دليل بر روزي حلال است كه به وي رسد. اگر ديد گزنگبين بسيار داشت و به كسي نداد، دليل كه مال حلال يابد و او را از آن راحتي بود. اگر خورد وبه مردم داد، دليل كه او را از آن مال منفعت رسد.

www.aradpardaz.com