آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي مصرف

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بي مصرف و بيكاره هستيد : يك دورة خوب شروع مي شود .

افراد مورد علاقه تان بي مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما را ترك مي كند.

يك مرد خواب ببيند كه بي مصرف است : او در عشق ناكام خواهد ماند.

يك زن خواب ببيند كه بي مصرف است : او نه معشوق خواهد داشت و نه شوهر

ديگران بي مصرف هستند : زندگيتان پر از دردسر و گرفتاري خواهد بود.

www.aradpardaz.com