آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيوه زن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بيوه زن : بزودي خبرهاي بسيار خوشي دريافت خواهيد كرد.

يك زن خواب ببيند كه بيوه شده : شادي و سلامتي

يك بيوه ازدواج مي كند :درآمد و تدابير خود را با دست خود از بين برده ايد .

يك زن بيوه با يك مرد ثروتمند ازدواج مي كند : خوشبختي تضمين مي شود.

يك زن بيوه با يك مرد جوان ازدواج مي كند : ناكامي درعشق

يك زن ثروتمند بيوه با يك مرد فقير ازدواج ميكند : موانع غيرقابل عبور نمايان مي شوند .

يك زن بيوه با يكي از فاميلهاي دورش ازدواج ميكند: تغييرات كلي در زندگي

www.aradpardaz.com