آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گنده پر

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گنده پر كافر را، دليل بر دنيا بود و مسلمان را، دليل بر مال حلال است و ديدن گنده پر كافر را، دليل بر مال حرام كند. اگر ديد با گنده پري مجامعت نمود، دليل كه مراد دنيائي حاصل شود.

www.aradpardaz.com