آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کف دريا

 

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب كف دريا بيند، دليل منفعت بود از بزرگي.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر زني كف دريا را به ماسه هاي ساحل به خواب ببيند ، نشانة آن است كه لذات دنيوي او را از راه راست منحرف مي سازد .

www.aradpardaz.com