آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کمانگره

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمان گره داشت و گل مي ا نداخت، دليل غم و اندوه است. اگر بيند كمان گره داشت، دليل است آزار مردم جويد.

www.aradpardaz.com