آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شب بازي

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن شب بازي به خواب، دليل بر لهو و لعب بود و محال ودروغ اگر بيند شب بازي كرد، دليل كه به باطل فريفته شود. اگر بيند شب بازي كرد با بربط و ناي، دليل غم و انديشه بود.

www.aradpardaz.com