آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شير خشت

 

ديدنِ شيرخشت، دليل بر روزي حلال است. اگر بيند كه در صحرا شيرخشت جمع مي كرد، دليل كه از سفر مال حاصل كند. اگر بيند شيرخشت بسيار در خانه داشت، دليل كه از مال سود تمام كند. اگر ديد كه شيرخشت ميخورد، دليل است مال خود را بر عيال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شيرخشت درخواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: فراخي عيش. سوم: كام يافتن.

www.aradpardaz.com