آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سفيدروي

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خوب بيند كه سفيدروي داشت و دانست كه ملك وي است، دليل كه به قدر آن وي را مال و خواسته دنيا حاصل گردد. ابراهيم كرماني گويد: اگر سفيدروي بيند چون ابريق و آفتابه و طشت و مانند اينها، آن جمله خدمتكاران باشد. جابرمغربي گويد: چراغ پايه و پابزن و تنور، اين جمله كدخداي خانه بود و تاويل به خداوند خانه بازگردد و روي گر در خواب خداوندِ چيزها است.

www.aradpardaz.com