آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سقمونيا

 

محمدبن سيرين گويد: سقمونياي در خواب، دليل بر غم و اندوه كند و نقصان مال است. اگر در خواب بيند سمقونيا از بهر علتي خورد و شفا يافت، دليل برمنفعت كند. اگر از خوردنِ آن مضرت ديد، دليل نمايد كه مال او تلف شود. اگر اسهال بود همين، دليل كند.

www.aradpardaz.com