آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الانفال

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره انفال مي خواند بر دشمنان ظفر يابد وغنيمت بي حد ومال بسيار حاصل کند .

 

 

ابراهيم كرماني گويد:

قدر جاه و بلندي يابد وکارش به نظام شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره انفال در خواب ، خوشبخت و دولتمند شدن است .

www.aradpardaz.com