آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره ابراهيم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره ابراهيم مي خواند، دليل كه مادام به خير و طاعت مشغول شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دنياي او نيكو باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

نزد خداي تعالي عزيز و گرامي بود.

 

 

www.aradpardaz.com