آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آتش دان

 

محمد بن سيرين گويد:

آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن آتش دان آهنين بود، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبين است، دلل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود. اگر آتش دان از گل است، دليل كند كه آن زن از اهل گردنكشان باشد، و از مشركان نيز بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن آتش دان به خواب بر دو وجه است:

اول: زن خادمه،

دوم: كنيزك.

 

 

www.aradpardaz.com