آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الفرقان

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره فرقان ميخواند، دليل كه راستيِ خلق را از باطل جدا كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

با خلق منصف و دادگر شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از طرف باطل به طرف حق گرايد.

www.aradpardaz.com