آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الصافات

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره صافات مي خواند، دليل است كه از حق تعالي، ديانت و دين يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

امانت خلق نگاه دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

او را فرزند صالح آيد.

www.aradpardaz.com