آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الدّخان

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره دخان مي خواند، دليل كه در شب طاعت بسيار نمايد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

راست قول بود و حق را ياري دهد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

منعم و توانگر گردد.

www.aradpardaz.com