آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الاحقاف

 

اگر بيند سوره احقاف مي خواند، دليل كه فرمان پدر و مادر ببرد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

با مادر و پدر احسان نمايد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عجائب هاي بسيار بيند.

www.aradpardaz.com