آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الواقعه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره واقعه مي خواند، دليل است از گناهان توبه نمايد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

توفيق طاعت يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

طالع سعد يابد از طاعت برحق تعالي.

www.aradpardaz.com