آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المّزمل

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ببيند سوره المزمل مي خواند، دليل است به شب نماز را دوست دارد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

به شب طاعت را زنده دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

توفيق طاعت و عبادت يابد.

www.aradpardaz.com