آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المدّثر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره المدثر مي خواند، دليل است عمل صالح كند و بدي كسي را در دل نگاه ندارد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

در كار راستي نگاه دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

سيرت و راه راست جويد.

www.aradpardaz.com