آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره القيقمه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره قيامت مي خواند، دليل كه در وقت، شهادت آورد و با توبه از دنيا برود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

از عذابِ خدا ترسان بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از سوگند خوردن توبه كند.

www.aradpardaz.com