آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره القارعه

 

اگر بيند سوره القارعه مي خواند، دليل كه ترازوي اعمال او از كردار نيك گران گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دركار خويش متحير شود و عاقبت به صلاح بازآيد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

مردمان او گرامي دارند.

www.aradpardaz.com