آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره التکاثر

 

اگر بيند سوره تكاثر مي خواند، دليل كه زيارت گروه صالحان كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

او را از تجارت، خير و نيكي زياده شود.

www.aradpardaz.com