دليل كند بر مردي شادكام سخن روا.

www.aradpardaz.com