آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تره دوغ

 

محمدبن سيرين گويد: خوردن تره دوغ به خواب، دليل بر غم و اندوه كند.

www.aradpardaz.com