آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نانخواه

 

اگرنانخواه داشت، دليل غم است. اگر بيند كه نانخواه بينداخت يا به كسي داد، دليل است از غم رهائي يابد.

www.aradpardaz.com