آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بادريسه

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است كه او را خادمه يا كنيزكي حاصل شود. اگر زني بيند كه بادريسه از دوك او بيفتاد، دليل كه مهر او از شوهر بريده شود.

www.aradpardaz.com