آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيد گوش

 

گياهي كه برگ بزرگ پهن دارد و آن را شكوفه زرد است، ديدن آن در خواب، زني است خادمه و بي اصل و دون همت. اگر كسي به خواب بيند كه بيدگوش داشت يا كسي به وي داد، دليل است كه او را با چنين كسي صحبت افتد و از او خفت بيند.

www.aradpardaz.com