آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کشتارگاه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کشتارگاه دست به کار خطرناک زدن

www.aradpardaz.com