آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آرد غلات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه مشغول خوردن آرد غلات مى‏باشيد، بيانگر آن است كه در زندگى، ثروت و مال و منال زيادى به دست خواهيد آوريد.

www.aradpardaz.com