آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آشپزخانه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است كه حوادثي ناگهاني ، شما را غمگين خواهد ساخت.

2ـ اگر زني خواب ببينيد آشپزخانه اش تميز و مرتب است ، علامت آن است كه اقبال به او رو خواهد كرد.

ديدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر اين دارد كه بر اثر حوادث غيرمترقبه دچار غم و غصه خواهيد شد.

3- ديدن آشپزخانه در خواب دليل بر آن است که دوست شما از راه دور براي شما سوغاتي مياورد و يا به يک مهماني بزرگ دعوت ميشويد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آشپزخانه : حرفهاي بسيار زشتي پشت سر شما خواهند زد .

يك آشپزخانه خالي : پول

يك آشپزخانه نامرتب

يك آشپزخانه خيلي مرتب : يك دوست پيش شما مي آيد .

يك شعله آتش در آشپزخانه : اگر خدمتكار داريد او را عوض خواهيد كرد.

يك اجاق گاز در آشپزخانه : غم بزرگ

شما در آشپزخانه غذا درست مي كنيد : غيبت و پرگويي

يك سر آشپز در آشپز خانه : شما را به شام دعوت خواهند كرد .

www.aradpardaz.com