آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آلومينيم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آلومينيم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به همين زندگي خود قناعت مي كنيد.

2ـ اگر زني در خواب زيور آلات و يا ظروف آلومينيمي كدر ببيند ، نشانة آن است كه زياني خواهد ديد و اندوهي غير قابل پيشبيني بر او چنگ خواهد انداخت.

www.aradpardaz.com