آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انتخابات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در انتخابات شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه در مباحثي شركت مي كنيد كه براي موقعيت اجتماعي و مالي شما زيان آور است .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در انتخابات شركت مي كنيد : اميدها و آرزوهاي شما برآورده ميشود .

ديگران در انتخابات شركت مي كنند : وقايع مهم و خوشايند در پيش است .

در محل انتخابات،پستي به شما مي دهند :يك تغيير در زندگي شما روي خواهد داد.

در انتخابات برنده مي شويد : يك دوست نادرست نزديك شماست .

www.aradpardaz.com