آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

باز جوئي

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر در خواب از شما بازجويى كنند، به اين معنا است كه در ارتباط برقرار كردن با اطرافيان دچار مشكل مى‏شويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كسي شما را بازجويي مي كند ، نشانة‌ آن است كه در پايدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهيد خورد .

www.aradpardaz.com