آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تاج خروس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهي و دانش كم است . بينندة خواب بايد تلاش كند به دانش و فرهنگي برتر دست يابد .

www.aradpardaz.com