آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

امپراطور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ملاقات با يك امپراطور در خواب، به معناى آن است كه شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پيش رو داريد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما امپراتور هستيد : نقشه خواهيد كشيد براي اينكه فرار كنيد .

شما را به امپراتور معرفي مي كنند : يك سفر طولاني در پيش داريد .

با يك امپراتور ازدواج مي كنيد : شهرت و مقام خود را ازدست مي دهيد .

www.aradpardaz.com