آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جلا دادن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد اشياء را جلا مي دهيد ، نشانة آن است كه با رياكاري به دنبال كسب امتياز خواهيد بود .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران اشياء خانة خود را جلا مي دهند ، نشانة آن است كه دوستان خواهند كوشيد تعلق خاطر بيشتري به شما پيدا كنند .

www.aradpardaz.com