آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نمايشگاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در نمايشگاهي هستيد ، علامت آن است كه كاري پرمنفعت و دوستاني مطلوب به دست خواهيد آورد .

اگر دختري خواب ببيند در نمايشگاه است ، نشانة آن است كه شريك زندگي او مردي شوخ طبع و آرام خواهد بود .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه در نمايشگاهى حضور داريد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه اوقات شادى را خواهيد گذراند. ديدن نمايشگاهى از گونه‏هاى مختلف جانداران در خواب، علامت روبرويى با مشكلات است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن نمايشگاه عكس در خواب، علامت ملاقات با دوستان قديمى است. اگر خواب ببينيد كه به نمايشگاه كالا رفته‏ايد، بيانگر آن است كه از موضوعى خوشحال خواهيد شد.

www.aradpardaz.com