آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چراغ گاز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن چراغ گازي در خواب ، علامت محيطهاي مطبوع و پيشرفت در زندگي است .

2ـ ديدن منفجر شدن چراغ گازي در خواب ، علامت آن است كه اندوهي بي مورد شما را تهديد خواهد كرد .

www.aradpardaz.com