آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چشم بستن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر زني خواب ببيند چشمانش بسته است ، نشانة آن است كه گرداگرد او را حوادثي فرا خواهد گرفت كه موجب تشويق خاطر و نگراني او مي شود .

www.aradpardaz.com